Általános szerződési feltételek

Közlemény

A Fővárosi Törvényszék a 2016.április 5. napján kelt ítéletével valamennyi szerződő félre kiterjedő hatállyal megállapította, hogy az LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány (1032 Budapest, Bécsi út 324.) 2014.június 13. és 2016.január 20. közötti időszakban használt Általános szerződési feltételek az LSI Informatikai Oktatóközpont Felnőttképzési Kurzusaihoz elnevezésű általános szerződési feltételek 5.1. pontjának azon szövegrésze, miszerint:

„Amennyiben az LSI Informatikai Oktatóközponttól a szerződő fél, mint résztvevő, a 2.1.1. pont szerint szerződik (távollevők között kötött szerződés), a fogyasztó a szerződéstől annak megkötésétől számított 8 (nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat.”,

valamint az alperes által 2014.június 13. és 2016.január 20. közötti időszakban használt Általános szerződési feltételek az LSI Informatikai Oktatóközpont Felnőttképzési Kurzusaihoz elnevezésű általános szerződési feltételek,

valamint az 5.4. pontja azon szövegrésze, miszerint:

„ A képzés napját megelőző 3. munkanapot követően a fentiek szerinti módon közölt elállás esetén a képzés megkezdésének napján vagy ezt követően a fentiek szerint közölt elállás esetén az LSI Informatikai Oktatóközpont a képzési díj 20%-nak megfelelő összegről számlát állít ki. (…) a képzés megkezdésének napján vagy ezt követően a fentiek szerint közölt elállás esetén az LSI Informatikai Oktatóközpontot a képzési díj 100%-a illeti meg.”

rendelkezése az alperessel szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelen. Az érvénytelenség megállapítása nem érinti azokat a szerződéseket, amelyeket a megtámadásig, 2015.december 16. napjáig már teljesítettek.

A kikötések azért érvénytelenek, mert a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletnek a fogyasztó elállási vagy felmondási jog gyakorlására vonatkozó szabályaiba ütköznek.

A Fővárosi Törvényszék a 2016.április 5 napján kelt ítéletével valamennyi szerződő félre kiterjedő hatállyal megállapította, hogy az LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány által 2014.március 15. és 2016. január 20. közötti időszakban használt Általános szerződési feltételek az LSI Informatikai Oktatóközpont Felnőttképzési Kurzusaihoz elnevezésű általános szerződési feltételek 6.5. pontjának azon szövegrésze, miszerint:

„A képzés megkezdése után amennyiben előreláthatatlan, illetve el nem hárítható akadály következik be a résztvevő részéről, és azt hivatalosan igazolja, akkor résztvevő jogosult az LSI Informatikai Oktatóközpontnál, egy azonos típusú, más időpontban megtartott képzésen részt venni.”

rendelkezése az alperessel szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelen. Az érvénytelenség megállapítása nem érinti azokat a szerződéseket, amelyeket a megtámadásig, 2015. december 16. napjáig már teljesítettek.

A kikötés azért érvénytelen, mert a kikötés kizárja, hogy a fogyasztónak visszajárjon a szerződés szerint általa kifizetett összeg, ha a fogyasztó nem teljesít, vagy nem szerződésszerűen teljesít, és hasonló kikötés az alperest, mint vállalkozást nem terheli.”

 

 

Általános szerződési feltételek

az LSI Informatikai Oktatóközpont felnőttképzési kurzusaihoz

2016.01.20.

 

1. A szolgáltatás
 

1.1. Az LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány (székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 324.; felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0443-04; felnőttképzési engedély száma: E-000571/2014; a továbbiakban: LSI), mint felnőttképzést folytató intézmény, a kurzusaira (a képzési díjat megfizető) jelentkezők részére felnőttképzési szolgáltatást (képzést és kapcsolódó szolgáltatást) nyújt.

 

1.2. Az LSI oktatási kínálata és képzési díjai a www.lsi.hu, és a www.webulo.hu weboldalakon olvasható, valamint az LSI Ügyfélszolgálati Irodájában (1037 Budapest, Bécsi út 324. 4. épület fszt. 6. sz. alatti iroda) megtekinthető.

 

2. A jelentkezés

 

2.1. Képzésre jelentkezni a www.lsi.hu vagy a www.webulo.hu honlapokról letölthető, kitöltött jelentkezési lap LSI-hez való eljuttatásával lehet (mely ajánlattételnek minősül), a következők szerint:

2.1.1. az ugyfelszolgalat@lsi.hu e-mail címre elküldve

2.1.2. a 1034 Budapest, Bécsi út 324. címre postai úton elküldve

2.1.3. az Ügyfélszolgálati Irodában személyesen.

 

2.2. A jelentkezésnek legkésőbb a választott kurzus kezdő napját megelőző 20. (huszadik) napon, illetve amennyiben a jelentkező kitölti a jelentkezési lap azon rovatát, amely szerint kéri, hogy az LSI a jelentkező számára nyitva álló törvényes (14 napos) elállási idő eltelte előtt kezdje meg a képzést, akkor a kurzus kezdőnapját megelőző 3. (harmadik) napon kell az LSI-hez beérkeznie, ellenkező esetben az LSI nem köteles a jelentkezést elfogadni.

 

2.3. A jelentkezések elfogadásánál az LSI az érkezési sorrendet veszi alapul. Amennyiben valamely jelentkezés elfogadásának eredményeként az adott kurzusra meghirdetett maximális létszámot a résztvevők száma meghaladná, az LSI nem köteles elfogadni a jelentkezést.

 

2.4. Az LSI az online jelentkezés (2.1.1. pont) hozzá való beérkezésének megtörténtéről automatikus visszaigazolást küld, amely nem jelenti a jelentkezés elfogadását. Online jelentkezés (2.1.1. pont) és postai jelentkezés (2.1.2. pont) esetén a jelentkezés elfogadását (ajánlat elfogadása) az LSI késedelem nélkül, de legfeljebb a jelentkezés hozzá való beérkezésétől számított 48 órán belül közli a jelentkezővel a jelentkezési lapon megadott e-mail címre elküldött levéllel. Ennek LSI általi elmulasztása esetén a jelentkező ajánlati kötöttsége megszűnik.

 

2.5. Az online jelentkezést (2.1.1. pont) és a postai jelentkezést (2.1.2. pont) követően létrejött szerződések távollévők között kötött, továbbá írásba foglalt szerződésnek minősülnek, az LSI az elektronikus okiratokat rögzíti, továbbá azokat (a személyes jelentkezés során készült okiratokhoz hasonlóan) 5 évig megőrzi, és így utóbb az ezekhez való hozzáférést biztosítja.

 

2.6. Az LSI által meghirdetett, a képzésekkel és egyéb ajánlatokkal kapcsolatos kedvezmények és akciók nem vonhatók össze.

 

3. Szerződő felek

 

3.1. A jelentkezési lapon jelezni kell, hogy az LSI-vel, mint felnőttképzési intézménnyel a jelentkező természetes személy közvetlenül, magánszemélyként kíván szerződést kötni (ebben az esetben cégre vonatkozó adatokat nem kell megadni), vagy javára – a képzési díj megfizetésének vállalásával – más jogi személy (cég) kíván szerződést kötni (s ekkor a cégre vonatkozó adatokat is ki kell tölteni, valamint csatolni szükséges a cég kötelezettség vállalási nyilatkozatát). Előbbi esetben a szerződés a LSI, mint felnőttképzési intézmény és a természetes személy, mint képzésben résztvevő között jön létre, utóbbi esetben a szerződés az LSI, mint felnőttképzési intézmény és a jogi személy (cég) között jön létre. Az LSI azonban a képzés kezdetén mindkét esetben a résztvevő természetes személlyel külön is, írásban megköti a felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési szerződést is, azzal, hogy amennyiben ezt a jelentkezési lapon az azt kitöltő jogi személy (cég) jelezte, a képzési díjat a résztvevő természetes személy helyett a jelentkezési lapon feltüntetett jogi személy (cég) fizeti meg.

 

3.2. Amennyiben a résztvevő természetes személy javára a 3.1. pont szerint jogi személy (cég) szerződik, a képzési díj megfizetésére a szerződő jogi személy (cég) és a képzésen résztvevő természetes személy egyetemlegesen köteles.

 

4. A képzési díj

 

4.1. Az egyes kurzusokra vonatkozó képzési díjat az LSI a honlapjain (www.lsi.hu és www.webulo.hu) és az Ügyfélszolgálat Irodában közzéteszi.

 

4.2. A képzési díjat a képzés kezdetekor az Ügyfélszolgálati Irodában készpénzben, vagy azt megelőzően banki átutalással kell megfizetni az LSI K&H Bank Nyrt.-nél vezetett 10200892-31412304-00000000 számú bankszámlájára. Amennyiben az LSI-vel szerződő fél jogi személy (cég), az átutalás során a közlemény rovatban fel kell tüntetni a képzésben résztvevő természetes személy nevét is. Átutalással történő fizetés esetén a képzésben résztvevő köteles a képzés kezdetekor bemutatni az átutalást igazoló okiratot, ennek hiányában a képzésen nem vehet részt.

 

4.3. Az LSI fenntartja magának a képzési díjak megváltoztatásának jogát. Az LSI által már átvett jelentkezések esetében ez a jog nem érvényesíthető.

 

5. Elállás, felmondás

 

5.1. Az online jelentkezést (2.1.1. pont) vagy postai jelentkezést (2.1.2. pont) követően létrejött szerződés esetén (távollévők között kötött szerződés) a résztvevő a szerződéskötéstől számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, illetőleg amennyiben a képzés e határidőn belül már megkezdődött, akkor felmondhatja azt.

 

5.2. Az elállást vagy felmondást kizárólag az LSI részére a fenti határidőben elküldött (feladott) ajánlott postai levél (cím: 1037 Budapest, Bécsi út 324.), vagy elektronikus levél (ugyfelszolgalat@lsi.hu) útján, a jelen Általános Szerződési Feltételekhez 1. sz. mellékletként csatolt minta értelemszerű kitöltésével és használatával, vagy egyéb, az elállásra/felmondásra irányuló egyértelmű nyilatkozattal gyakorolható.

 

5.3. Az 5.1.-5.2. pontok szerinti jogszerű elállás vagy felmondás esetén az LSI a résztvevő által már megfizetett képzési díjat (felmondás esetén a már teljesült képzésnek időarányosan megfelelő díj hányadot ide nem értve) haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti. Egyéb költségtérítésre a résztvevő nem tarthat igényt.

 

5.4. A 2.1.3. pont szerinti (személyesen történő) szerződéskötés esetében az 5.1. – 5.3. pontokban írtak azzal az eltéréssel alkalmazandók, hogy a résztvevő legkésőbb a képzés kezdő napját megelőző 3. munkanap végéig gyakorolhatja elállási jogát a már megfizetett képzési díj teljes visszatérítése mellett, míg ezt követően, de legfeljebb a képzés kezdőnapján közölt elállás esetén az LSI a képzési díj 20%-ának megfelelő összegről számlát állít ki, és a már megfizetett képzési díj ezt meghaladó részét téríti vissza. Mindkét esetben a visszatérítés legfeljebb 30 (harminc) napon belül történik. A képzés megkezdésének napját követően a résztvevőt személyesen történt szerződéskötés esetén sem elállás, sem felmondás jogszerűen nem illeti meg.

 

6. A képzés programjának változása, a képzés lemondása
 

6.1. Az egyes képzések hosszú távú tervezése miatt az LSI fenntartja a szervezési okból történő programváltoztatások jogát. Ennek során a képzés helyszínét, időpontját, az előadó(k) személyét, valamint az adott képzést képező modulok sorrendjét legkésőbb a képzés kezdetét megelőző 3. munkanapon egyoldalúan módosíthatja, a módosításról azonban köteles elektronikus levélben és lehetőség szerint telefonon is időben értesíteni a képzésre jelentkezőket. A jelentkező a módosítás miatt a szerződéstől az 5.2. pontban írt módon, legkésőbb a képzés megkezdéséig elállhat, mely esetben a már megfizetett képzési díjat részére az LSI 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti. Egyéb költségtérítésre az LSI nem köteles.

 

6.2. Amennyiben a képzésre jelentkezők száma az LSI honlapján meghirdetett minimális létszámot nem éri el, az LSI legkésőbb a képzés kezdetét megelőző 3. munkanapon elállhat a szerződéstől és lemondhatja a képzést. Az elállást, illetve a képzés lemondását a LSI elektronikus levélben, és lehetőség szerint telefonon is közli a jelentkezőkkel. Ebben az esetben a képzésre jelentkező jogosult az LSI-nél egy azonos típusú, más időpontban megtartott képzésen részt venni, vagy a befizetett díj 30 (harminc) napon belüli visszafizetését kérni. Egyéb költségtérítésre az LSI nem köteles.

 

6.3. Amennyiben a képzés megkezdése előtt az LSI érdekkörében előreláthatatlan, illetve el nem hárítható akadály következik be, az LSI jogosult a szerződéstől elállni és a képzést lemondani. Az elállást, illetve a képzés lemondását az LSI elektronikus levélben, és lehetőség szerinti telefonon is közli a jelentkezőkkel. Ebben az esetben a képzésre jelentkező jogosult az LSI-nél egy azonos típusú, más időpontban megtartott képzésen részt venni, vagy a befizetett díj 30 (harminc) napon belüli visszafizetését kérni. Egyéb költségtérítésre az LSI nem köteles.

 

6.4. A képzés megkezdése után, amennyiben előreláthatatlan, illetve el nem hárítható akadály következik be, az LSI jogosult arra, hogy a képzés egy részét lemondja. A képzés egy részének lemondását az LSI elektronikus levélben, és lehetőség szerinti telefonon is közli a jelentkezőkkel. Ebben az esetben a képzésre jelentkező jogosult az LSI-nél egy azonos típusú, más időpontban megtartott képzésen részt venni, vagy a befizetett díj arányos részének 30 (harminc) napon belüli visszafizetését kérni. Egyéb költségtérítésre az LSI nem köteles.

 

6.5. A képzés megkezdése után, amennyiben előreláthatatlan, illetve el nem hárítható akadály következik be a résztvevő részéről, és azt hivatalosan igazolja, akkor résztvevő jogosult az LSI-nél egy azonos típusú, más időpontban megtartott képzésen részt venni, vagy a befizetett díj arányos részének 30 (harminc) napon belüli visszafizetését kérni.

 

7. Kizárás a képzésről

 

A képzési cél elérése érdekében az LSI kizárhatja a képzésből azt a személyt, akinek megjelenése, illetve viselkedése a képzési cél elérését veszélyezteti.

 

8. Vizsga, látogatási igazolás

 

8.1. Amennyiben az adott képzés vizsgával záruló képzésként került meghirdetésre, a teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módját, a vizsgára bocsátás feltételeit, a vizsga megszervezésének módját és formáját a résztvevő természetes személlyel kötött felnőttképzési szerződés tartalmazza.

 

8.2. Az LSI a képzésen résztvevő számára tanúsítványt vagy látogatási igazolást ad ki, amennyiben a résztvevő a képzés időtartamának a képzési programban meghatározott %-án jelen volt.

 

9. Tájékoztatás a távollévők között kötött szerződés kapcsán

 

9.1. Az LSI a 2.1.1. és 2.1.2. szerinti jelentkezés alapján történt szerződéskötés (távollévők között kötött szerződés) esetére tájékoztatja a szerződő felet az alábbi adatairól:

a) cégneve: LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány
b) székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 324.
c) felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0443-04;
d) felnőttképzési engedély száma: E-000571/2014;
e) telefonszáma: +36-1-436-6580;

f) LSI-re vonatkozó magatartási kódex: nincs

 

 

9.2. A szerződés tárgyának (a képzésnek) lényeges tulajdonságai, így célja, a megszerezhető kompetenciák, valamint a képzés lényeges tartalma a www.lsi.hu és a www.webulo.hu honlapokon vagy az Ügyfélszolgálati Irodában olvashatók a kiválasztott képzés leírásánál.

 

9.3. Az ellenszolgáltatás (képzési díj) összege/mértéke megtalálható a www.lsi.hu és a www.webulo.hu honlapokon, valamint az Ügyfélszolgálati Irodában. A díj megfizetésére, visszatérítésére vonatkozó szabályok a jelen Általános Szerződési Feltételek 4-6. és 11. pontjaiban olvashatók.

 

9.4. Az elállási és felmondási jogra vonatkozó szabályok a jelen Általános Szerződési Feltételek 5-6. pontjaiban olvashatók.

 

9.5. A jelentkező ajánlati kötöttsége attól kezdve számított 48 óra, hogy 2.1.1. és 2.1.2. pont szerinti jelentkezése az LSI-hez megérkezett.

 

9.6. Panasz esetén a résztvevőnek lehetősége van békéltető testülethez fordulni. Az illetékes békéltető testület és elérhetőségei: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III.em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest Pf.10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, fax: +36 1 488 2186, tel: +36 1 488 2131

 

10. Oktatási anyagok

 

10.1. Az egyes képzésekhez az LSI oktatási anyagot biztosíthat. Amennyiben az adott képzésnek a www.lsi.hu és a www.webulo.hu honlapokon, illetve az Ügyfélszolgálati Irodában olvasható egyéb tájékoztató anyagokban elérhető leírásánál másként nincs megadva, az oktatási anyagok ellenértéke a képzési díjban nem foglaltatik benne.

 

10.2. Az LSI által biztosított oktatási anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, amelynek jogosultja – az oktatási anyagon megadottak szerint – vagy az LSI, vagy az anyag közvetlen szerzője.

 

11. A képzési díj visszatérítésének módja

 

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az LSI a képzési díjat, illetve annak egy részét a szerződő fél számára köteles visszatéríteni, a visszatérítést arra a bankszámlaszámra teljesíti, amelyet a szerződő fél a jelentkezési lapon, vagy egyébként írásban megjelölt. Ennek hiányában a visszatérítés arra a bankszámlaszámra történik, amelyről a befizetés érkezett.

 

12. Adatkezelés

 

12.1. Az LSI-vel szerződő természetes személy hozzájárul következő személyes adatainak a jelen 12. pontban meghatározottak szerinti kezeléséhez: vezetékneve, keresztneve(i), születési ideje, születési helye, lakcíme, telefonszáma, elektronikus levélcíme, bankszámlaszáma (amennyiben a jelentkezési lapon ill. más úton megadja), felhasználóneve, jelszava (utóbbi kettő akkor, ha az LSI a saját honlapján keresztül tesz a szerződő fél számára elérhetővé olyan oktatási adatot, amely a nyilvánosság számára nem hozzáférhető).

 

12.2. Az adatkezelés célja:

a) a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, esetleges módosítása, teljesítése, az abból származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követelések érvényesítése;
b) az LSI szolgáltatásának hatékonyabbá tétele;
c) hogy a szerződő fél számára az LSI elektronikus hirdetéseket küldjön.

 

12.3. Az adatkezelés időtartama: amíg az adatkezelés célja meg nem valósul, ill. amíg a szerződő fél nem kéri adatainak törlését.

 

12.4. Az LSI a vele szerződő természetes személyek adatait harmadik személy számára – jogszabály kötelező előírásának esetét kivéve – nem adja át, külföldre nem továbbítja.

 

12.5. Az LSI tájékoztatja a vele szerződő természetes személyt arról, hogy

a) a 12.1. pontban meghatározott személyes adatainak felvétele önkéntes hozzájárulásán alapul;

b) az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerinti személyes hozzájárulása;
c) az adatkezelő személye az LSI;
d) adatait – jogszabály ezzel ellentétes kötelező előírásának esetét kivéve – kizárólag az LSI alkalmazottai, munkatársai, vezetői ismerhetik meg.

 

12.6. Az LSI tájékoztatja a vele szerződő természetes személyt arról is, hogy személyes adatainak kezeléséről írásban tájékoztatást kérhet, továbbá – szintén írásban: elektronikus levélben (hozzajarulas@lsi.hu), vagy levélben (1037 Budapest, Bécsi út 324.) – kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését. Joga van továbbá arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 21.§-ában meghatározott esetekben tiltakozzon személyes adatának kezelése ellen, valamint hogy jogainak megsértése esetén bírósához forduljon.

 

12.7. Az LSI tájékoztatja továbbá a vele szerződő természetes személyt, valamint az LSI által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatást igénybevevő személyt, hogy fogyasztóként jogait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szabályai szerint, a fogyasztóvédelmi hatóság előtt is érvényesítheti. (A LSI székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége, Fogyasztókapcsolati Iroda).

 

12.8. Az LSI tájékoztatja a vele szerződő természetes személyt arról is, hogy amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, az Országgyűlési Biztos Hivatala Panaszirodához is fordulhat.

 

12.9. A LSI, mint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti szolgáltató, tájékoztatja a vele szerződő természetes személyt a következő adatokról:

  • A szolgáltató neve: LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány;
  • képviselőjének neve: Dr. Tótszöllősy Géza;
  • székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 324.
  • Telefonszáma: +36-1-436-6580;
  • elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@lsi.hu;
  • a szolgáltatót felnőttképzést folytató intézményként nyilvántartásba vevő hatóság megnevezése és elérhetősége: Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ,
  • felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0443-04;
  • felnőttképzési engedélyszám: E-000571/2014.

12.10. Az LSI honlapjai (www.lsi.hu, www.webulo.hu) az LSI székhelyén (1037, Budapest, Bécsi út 324.), és a GTS HUNGARY Távközlési Kft. szerverközpontjában (2040 Budaörs, Ipartelep utca 13-15.) tárolják az adatokat. Az LSI a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy az adatok biztonsága, bizalmassága, integritása és hozzáférhetősége a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő legyen.

 

12.11. Az LSI olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Informatikai rendszere és hálózata a technika mindenkori állása szerint általánosan elvárható mértékben védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, számítógépes vírusok, betörések és egyéb támadások ellen.

 

12.12. Az LSI tájékoztatja a felhasználókat arról, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek egyes hálózati fenyegetésekkel szemben. Az ilyen fenyegetések elhárítására az LSI megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. Javasolja azonban, hogy a felhasználó maga is gondoskodjon biztonságos internet-kapcsolatról, s őrizze meg felhasználói nevét és jelszavát az illetéktelen kézbe kerüléstől.

 

12.13. Az LSI és a vele szerződő személy a www.lsi.hu és a www.webulo.hu  honlapon található online jelentkezési lapot, annak kitöltése és elküldése esetén az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 6.§ (5) bekezdésében foglaltak értelmében elektronikus levelezéssel egyenértékű kommunikációs eszköznek tekintik.

 

13. Elektronikus hirdetés

 

13.1. Az LSI-vel szerződő fél szerződéses nyilatkozatának elküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy számára – az általa megadott elektronikus levélcímre – a LSI elektronikus hirdetést küldjön.

 

13.2. Az elektronikus hirdetések megküldését a címzett bármikor megtilthatja írásos formában, postai levél (cím: 1037 Budapest, Bécsi út 324.), illetve elektronikus levél (hozzajarulas@lsi.hu) útján, vagy az egyes hírlevelekben esetlegesen feltüntetett egyéb módon.

 

---

 

1.sz. melléklet

 

Elállási/felmondási nyilatkozatminta

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: LSI Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány (postai cím: 1037 Budapest, Bécsi út 324, elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@lsi.hu)

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ………………. (itt szükséges az adott képzés megjelölése)

 

Szerződéskötés időpontja: …. (dátum szerint)

 

Fogyasztó/k neve: ….

 

Fogyasztó/k címe: ….

 

Fogyasztó/k aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

 

Kelt, ….